روش خویشاوندی Family Sponsorship

متقاضی روش اسپانسر خویشاوندی باید یک خویشاوند نزدیک در کشور کانادا داشته باشد که بتواند متقاضی را از نظر مالی حمایت کند. این خویشاوند باید شهروند کشور کانادا ((citizen باشد و یا دارای اقمت دائم (Permanent Resident) را دارا باشد.

متفاضیان مهاجرت از طریق ازدواج نیز شامل این روش مهاجرت میباشند.

رابطه فرد متقاضی و فرد اسپانسر میتواند بصورت همسر، شریک زندگی، والدین، پدربزرگ، مادربزرگ و فرزند زیر 22 سال ( همچنین فرزندخوانده ) باشد.