روش Immigrant Investors

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری برای مدیران که سابقه مدیریت اجرایی و یا صاحبان مشاغل که دارای یک تجارت موفق بوده اند یکی از بهترین روش های مهاجرت به کشور کانادا و اخذ اقامت این کشور میباشد.

شما می توانید با تماس با دفتر موسسه مهاجرتی امیرزاده و یا ارسال فرم ارزیابی رایگان از واجد شرایط بودن خود در این روش مهاجرتی مطلع گردید.

 

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/business/iivc/index.asp