اقامت موقت Temporary Applicant

  • ویزای تحصیلی
  • ویزای کار
  • ویزای توریستی

 چنانچه شما بخواهید برای اهداف کوتاه مدت مانند تحصیل ، کار (با مجوز کار) و یا دیداراز کشور کانادا وارد این کشور شوید نیاز به اخذ ویزای اقامت موقت دارید. گرفتن این نوع ویزا شرایط خاص خود را دارد و ناآکاه بودن افراد ازاین شرایط و تکمیل نبودن مدارک باعث شده است که موفق به دریافت ویزای اقامت موقت نشده اند و با مراجعه به موسسه مهاجرتی امیرزاده علت را جویا شده اند.